Kategorier
Åbningstider

Mandag - Torsdag: 7.00 - 15.30

Fredag: 7.00 - 12.00


Kontakt os

Du kan kontakte os på:

Telefon: 97 16 25 22

Send os en e-mail

Salgs- og leveringsbetingelser

Betingelsernes gyldighed
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra H.S. Plastic A/S. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og H.S. Plastic A/S.
Alle tilbud fra H.S. Plastic A/S er uforbindende.

Dokumentation og vejledning

Dersom der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra H.S. Plastic A/S. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra vor side, er denne af vejledende art.

Leveringstidspunkt og transport
Levering sker ab fabrik og H.S. Plastic A/S drager omsorg for afsendelse og vælger forsendelsesmetode.
Levering af varer fra H.S. Plastic A/S anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. Alle bestillinger sendes med Danske Fragtmænd, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem køber og H.S. Plastic A/S.
Levering på købers adresse i Danmark vil derfor normalt ske indenfor 3-5 dage. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges.
Ved manglende byttepaller opkræves Dkr. 85,00 pr. palle.

Risikoen for varerne
Risikoen for varer bestilt i vores WEBSHOP overgår til køber når fortrydelsesretten efter 14 dage fra modtagelsen er udløbet. Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer han sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra hans side.
Husk at gemme original emballage, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.

Mangler, reklamationer og ansvarsbegrænsninger
Køber skal kvittere for varene ved modtagelsen. Køber er pligtig til at undersøge varerne straks ved modtagelsen. Såfremt en leveret vare måtte være behæftet med mangler, for hvilke H.S. Plastic A/S skønnes at være ansvarlig må købers skriftlige reklamation være sælger i hænde inden 8 dage efter varens levering, og køber må ikke foretage sig noget med den vare, hvorover der reklameres, før en eventuel reklamation er afklaret med H.S. Plastic A/S.
I tilfælde af berettiget reklamation påhviler det H.S. Plastic A/S uden omkostninger for køber at tilbagetage, erstatte eller udbedre den pågældende vare.
Endvidere præciseres det, at H.S. Plastic A/S eventuelle erstatningspligt ikke kan overstige den for vedkommende vare fakturerede værdi.
I det omfang H.S. Plastic A/S måtte blive pålagt et ansvar over for tredjemand, som skyldes forhold hos køber, er køber forpligtet til at holde H.S. Plastic A/S skadesløs.

Fortrydelsesret
H.S. Plastic A/S yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager varen. Fortryder du købet, skal H.S. Plastic A/S underrettes herom senest 14 dage efter den dag, du fik varen i hænde. Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Dette er også gældende for den emballage og de infoskilte, der er på varen. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Du kan fortryde et køb ved enten at nægte at modtage varen, ved at overdrage varen til postvæsenet, eller ved at returnere varen på den angivne adresse.

Returvarer
De solgte varer modtages kun retur efter forudgående aftale og skal altid sendes franko til H.S. Plastic A/S. Returnering kan kun ske i ubeskadiget original emballage.

Oplysningspligt
Aftaler (købsordrer) kan indgås på dansk eller engelsk og opbevares af virksomheden i 5 år, i henhold til bogføringsloven. Det er ikke muligt efterfølgende at tilgå kontrakten via vores website. Hvis du ønsker, at få tilsendt et nyt eksemplar af kontrakten pr. e-mail, så send en e-mail til: info@hsplastic.dk.

Ejendomsforhold
De solgte varer forbliver H.S. Plastic A/S ejendom indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er erlagt i sin helhed.

Produkt ansvar
H.S. Plastic A/S er ansvarlig for skade på personer og ting som følge af mangler ved de leverede varer i det omfang ansvaret følger af gældende lovregler som produktansvar. H.S. Plastic A/S hæfter sig ikke for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produkterne er i købers besiddelse. H.S. Plastic A/S er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der fremstilles af køber eller produkter, hvori disse indgår. H.S. Plastic A/S er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

Tvister og lovvalg
Eventuelle uoverensstemmelser mellem køber og H.S. Plastic A/S, som ikke kan afklares ved forhandling, skal afgøres efter dansk ret ved Sælgers Værneting, Retten i Herning.

Pris
Priser i H.S. Plastic A/S på web-adressen http://www.hsplastic.dk er inkl. moms, men ekskl. porto/fragt.
Opgivne priser er - medmindre andet er aftalt - ekskl. Repro, kliche samt moms.

Betaling
H.S. Plastic A/S betalingsbetingelser er 14 dage netto medmindre andet er aftalt.
Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Hvis betalingen sker efter forfaldsdato er H.S. Plastic A/S berettiget til at beregne morarenter som udgør 2% pr. måned af den til enhver tid værende restgæld.
Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav som ikke på forhånd er skriftlig anerkendt af H.S. Plastic A/S og har herunder ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af sådanne modfordringer.
H.S. Plastic A/S har indgået aftale med Købmandsstadens debitor Service A/S. For at kunne frigøre såvel administrative som finansielle ressourcer. Aftalen omfatter rykkerprocedure og inkassosager.
Når betalingsdatoen er overskredet fremsender H.S. Plastic A/S kontoudtog, udebliver indbetalingen herefter, overdrages sagen til Købmandsstadens debitor Service A/S. Betalingen kan herefter kun ske til Købmandsstadens debitor Service A/S.

Porto og Fragtpriser pr. 01.01.2020 (Priser i DKK)

Pakker
 1-10 kg - 67,00,-
11-30 kg - 106,00,-

Jylland/Fyn
1/1 pl 1000kg - 413,-
1/2 pl  400kg - 305,-
1/4 pl  200kg - 199,-

Sjælland
1/1 pl 1000kg - 620,-
1/2 pl  400kg - 425,-
1/4 pl  200kg - 300,-

Øvrige ø'er særskilt + ø tillæg

Fragtpris er først tilføjet på den endelige faktura!